warunki gwarancji  
dotyczące naprawy urządzenia  
 

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany, wskazany przez
firmę MCS Central Europe Sp. z o.o., warsztat serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do warsztatu serwisowego. Termin naprawy może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od gwaranta, np. o czas sprowadzenia części z zagranicy.

2. Aby dokonać naprawy gwarancyjnej klient może:
a) dostarczyć urządzenie bezpośrednio do autoryzowanego punktu serwisowego,
b) dostarczyć urządzenie do miejsca zakupu. Na życzenie reklamującego sklep, który sprzedał reklamowany towar, dostarczy za reklamującego sprzęt do warsztatu serwisowego wysyłką pocztową lub za pośrednictwem firm transportowych na koszt gwaranta. W takim przypadku termin naprawy, jeśli nie uzgodniono inaczej, ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeśli nieodpowiednio oznakuje lub zabezpieczy przesyłkę.

3. Okres gwarancji wydłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy sprzętu.

4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, do których wykonania zobowiązany jest wg instrukcji obsługi użytkownik we własnym zakresie.

5. Ewentualne czyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt użytkownika według cennika danego warsztatu serwisowego i nie jest traktowane jako usługa gwarancyjna.

6. Gwarancją nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczajacego sprzęt do warsztatu serwisowego,
b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
- niewiedzy lub uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
- zdarzef losowych (uszkodzenie elektryczne, pożar, powódź, zalanie itp.)
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcjąinstalacji,
- używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- samowolnych napraw dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby,
- przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
c) części ulegające normalnemu zużyciu, wynikającemu z użytkowania urządzenia, np.: dysze, filtry, elektrody, termopary, świece zapłonowe, żarniki, uszczelki itp.
d) właściciel zobowiązuje się do odbioru urządzenia w terminie nie dłuższym niż10 dni roboczych po poinformowaniu go w formie pisemnej lub ustnej o wykonanej naprawie. Po tym terminie będzie naliczana opłata za magazynowanie w wysokości określonej przez punkt serwisowy.

7. MCS Central Europe Sp. z o.o. przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy pociąga za sobą utratę gwarancji.

8. W przypadku nieuzasadnionej, z punktu widzenia warunków gwarancyjnych, wysyłki urządzenia, kosztami transportu zostanie obciażony reklamujący.

9. Niniejsza gwarancja, aby była ważna, muszązostać spełnione poniższe warunki:
a) gwarancja musi być podpisana przez kupujacego,
b) karta gwarancyjna musi być kompletnie i poprawnie wypełniona,
c) kupujący musi posiadać dowód zakupu produktu objętego niniejszą gwarancją.

10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupujacego
wynikających z przepisów prawa polskiego.Warunkiem otrzymania dodatkowego roku gwarancji jest rejestracja produktu poprzez przesłanie do MCS Central Europe Sp. z o. o. szczegółowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z ankietą oraz dokonanie odpłatnego przeglądu serwisowego w autoryzowanym punkcie serwisowym, pomiędzy 10 a 12 miesiącem upływającym od daty zakupu urządzenia. Należy również zachować do wglądu fakturę lub paragon dokumentujący zakup urządzenia, dokonanego na terenie Polski.

Zaleca się raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym, wykonać przegląd urządzenia.